نظارت بر حالات چهره با حسگر پوشیدنی

دانشمندان چینی یک حسگر پوشیدنی طراحی کردند که قادر به نظارت بر حالات چهره است.

دانشمندان چینی یک حسگر پوشیدنی طراحی کردند که قادر به نظارت بر حالات چهره است.

Radio Eram

FREE
VIEW