نشست پژوهشی در روز دوم جشنواره موسیقی نواحی؛ از عاشقی تا مروگی

گرگان- ایرنا- نشست های پژوهشی در پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران، یکی از بخش‌های مهم و جذاب است. شاید به اندازه اجراهایش. از آنجا که پژوهش، فرهنگساز است، بنابراین اهمیت دستاوردهای پژوهشی برای اجرا و کاربرد در جامعه نیز بسیار اهمیت دارد.

گرگان- ایرنا- نشست های پژوهشی در پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران، یکی از بخش‌های مهم و جذاب است. شاید به اندازه اجراهایش. از آنجا که پژوهش، فرهنگساز است، بنابراین اهمیت دستاوردهای پژوهشی برای اجرا و کاربرد در جامعه نیز بسیار اهمیت دارد.

Radio Eram

FREE
VIEW