نخستین عکس‌ از محل نشت فضاپیمای «سایوز» منتشر شد

نخستین عکسی که از نشت فضاپیمای «سایوز» منتشر شده است، شواهدی را مبنی بر وجود آسیب بیرونی نشان می‌دهد.

نخستین عکسی که از نشت فضاپیمای «سایوز» منتشر شده است، شواهدی را مبنی بر وجود آسیب بیرونی نشان می‌دهد.

Radio Eram

FREE
VIEW