نجات بشر از انقراض با بانک مدفوع!

دانشمندان سوئیسی در حال منجمد کردن هزاران نمونه مدفوع انسانی برای تکمیل پروژه موسسه «خزانه میکروبیوتا»(vault of microbiota) هستند که این امر می‌تواند روزی بشریت را از انقراض نجات دهد.

دانشمندان سوئیسی در حال منجمد کردن هزاران نمونه مدفوع انسانی برای تکمیل پروژه موسسه «خزانه میکروبیوتا»(vault of microbiota) هستند که این امر می‌تواند روزی بشریت را از انقراض نجات دهد.

Radio Eram

FREE
VIEW