ناسا عکسی از پرتوهای پنهان خورشید منتشر کرد

ناسا پرتوهای پنهانی از نور خورشید را مشاهده و ثبت کرده است که پیشتر دیده نشده بودند.

ناسا پرتوهای پنهانی از نور خورشید را مشاهده و ثبت کرده است که پیشتر دیده نشده بودند.

Radio Eram

FREE
VIEW