ناسا به دنبال آزمایش فناوری‌های پیشرفته پزشکی برای استفاده در کره ماه و فراتر از آن

ناسا در پی آزمایش فناوری‌های پیشرفته پزشکی در فضا به منظور انجام جراحی‌های آینده در ماه و مریخ است.

ناسا در پی آزمایش فناوری‌های پیشرفته پزشکی در فضا به منظور انجام جراحی‌های آینده در ماه و مریخ است.

Radio Eram

FREE
VIEW