میمون‌ها ریسک‌پذیر هستند

پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد که اورانگوتان‌ها و گوریل‌ها ترجیح می‌دهند به جای رضایت دادن به یک جایزه که مطمئن به دریافت آن هستند، روی یک پاداش بزرگ‌تر ریسک کنند، حتی اگر مطمئن نباشند که آن را دریافت می‌کنند.

پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد که اورانگوتان‌ها و گوریل‌ها ترجیح می‌دهند به جای رضایت دادن به یک جایزه که مطمئن به دریافت آن هستند، روی یک پاداش بزرگ‌تر ریسک کنند، حتی اگر مطمئن نباشند که آن را دریافت می‌کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW