میزان خواب در اواسط بزرگسالی کمتر است

پژوهش جدیدی نشان می‌دهد که افراد در اواسط بزرگسالی نسبت به اواخر بزرگسالی کمتر می‌خوابند.

پژوهش جدیدی نشان می‌دهد که افراد در اواسط بزرگسالی نسبت به اواخر بزرگسالی کمتر می‌خوابند.

Radio Eram

FREE
VIEW