«موج مسمومیت» دسته جمعی دانشجویان چهار دانشگاه‌ در اصفهان، کرج، اراک، تهران

به دنبال موج مسمومیت دسته جمعی دانشجویان در دانشگاه اصفهان، خوارزمی کرج،اراک و دانشگاه علامه تهران، شوراهای صنفی دانشجویان کشور آن را «مسمومیت زنجیره‌ای» و «عمدی» توصیف کردند.

به دنبال موج مسمومیت دسته جمعی دانشجویان در دانشگاه اصفهان، خوارزمی کرج،اراک و دانشگاه علامه تهران، شوراهای صنفی دانشجویان کشور آن را «مسمومیت زنجیره‌ای» و «عمدی» توصیف کردند.

Radio Eram

FREE
VIEW