معاون مرکز اسلامی هامبورگ از آلمان اخراج شد

سلیمان موسوی‌فر، معاون مرکز اسلامی هامبورگ، پس از صدور حکم اخراج به دلیل "حمایت از سازمان‌های شبه‌نظامی افراطی و تروریستی شیعه" به تازگی آلمان را به مقصد ایران ترک کرد.وزارت کشور ایالت هامبورگ اعلام کرد که سلیمان موسوی‌فر، روحانی ۴۶ ساله و معاون مرکز اسلامی هامبورگ که به "مسجد آبی" مشهور است، آلمان را روز چهارشنبه ۲ نوامبر (۱۱ آبان) به مقصد ایران ترک کرده است. به گزارش وزارت کشور، اسناد و مدارکی دال بر حمایت او از گرو‌های افراطی و تروریستی موجود است که بر این اساس او باید خاک آلمان را ترک می‌کرده است. شکایت به دادگاه موسوی‌فر پس از دریافت حکم اخراج از آلمان به دادگاه شکایت می‌کند و دادگاه عالی اداری در هامبورگ پس از بررسی، حکم اخراج او را تایید کرده است. موسوی‌فر پس از تایید حکم اخراج او توسط دادگاه موظف به ترک خاک آلمان در این هفته شده بود. اندی گروته، سناتور امور داخلی در ایالت هامبورگ با ابراز رضایت از اخراج موسوی‌فر از آلمان گفت: «کسی که به اثبات رسیده از گروه‌های تروریستی یا حامیان مالی آن‌ها حمایت می‌کند، خطر بزرگی برای امنیت ما است و جایی در آلمان ندارد». انتقاد از مرکز اسلامی ه..

سلیمان موسوی‌فر، معاون مرکز اسلامی هامبورگ، پس از صدور حکم اخراج به دلیل "حمایت از سازمان‌های شبه‌نظامی افراطی و تروریستی شیعه" به تازگی آلمان را به مقصد ایران ترک کرد.وزارت کشور ایالت هامبورگ اعلام کرد که سلیمان موسوی‌فر، روحانی ۴۶ ساله و معاون مرکز اسلامی هامبورگ که به "مسجد آبی" مشهور است، آلمان را روز چهارشنبه ۲ نوامبر (۱۱ آبان) به مقصد ایران ترک کرده است. به گزارش وزارت کشور، اسناد و مدارکی دال بر حمایت او از گرو‌های افراطی و تروریستی موجود است که بر این اساس او باید خاک آلمان را ترک می‌کرده است. شکایت به دادگاه موسوی‌فر پس از دریافت حکم اخراج از آلمان به دادگاه شکایت می‌کند و دادگاه عالی اداری در هامبورگ پس از بررسی، حکم اخراج او را تایید کرده است. موسوی‌فر پس از تایید حکم اخراج او توسط دادگاه موظف به ترک خاک آلمان در این هفته شده بود. اندی گروته، سناتور امور داخلی در ایالت هامبورگ با ابراز رضایت از اخراج موسوی‌فر از آلمان گفت: «کسی که به اثبات رسیده از گروه‌های تروریستی یا حامیان مالی آن‌ها حمایت می‌کند، خطر بزرگی برای امنیت ما است و جایی در آلمان ندارد». انتقاد از مرکز اسلامی هامبورگ مرکز اسلامی‌هامبورگ سال‌ها مورد انتقاد قرار گرفته و بعنوان "بازوی جمهوری اسلامی" در این شهر محسوب می‌شود. نام این مرکز از سال ۱۹۹۳ در گزارش سازمان امنیت داخلی آلمان در باره تهدیدات و خطرات امنیتی قرار گرفته است. به گزارش وزارت کشور، فعالیت‌ها و اهداف این مرکز در تضاد با آزادی و دموکراسی مندرج در قانون اساسی آلمان است. سازمان حفاظت از قانون اساسی هامبورگ که طی چند دهه فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ را زیر نظر دارد به این نتیجه‌گیری رسیده ‌است که این مرکز به صورت مستقیم از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی دستور می‌گیرد.

Radio Eram

FREE
VIEW