«مشتری» فصل ندارد!

نتایج یک پژوهش ۴۰ ساله نشان می‌دهد که امر عجیبی در جو مشتری در حال رخ دادن است و گویا این سیاره فصل ندارد!

نتایج یک پژوهش ۴۰ ساله نشان می‌دهد که امر عجیبی در جو مشتری در حال رخ دادن است و گویا این سیاره فصل ندارد!

Radio Eram

FREE
VIEW