مشاهده اشیاء بدون نگاه به آنها با کمک کوانتوم!

اکنون دانشمندان می‌توانند با استفاده از یک تکنیک کوانتومی جدید، اشیاء را بدون نگاه کردن به آنها ببینند.

اکنون دانشمندان می‌توانند با استفاده از یک تکنیک کوانتومی جدید، اشیاء را بدون نگاه کردن به آنها ببینند.

Radio Eram

FREE
VIEW