مشارکت «تلسکوپ فضایی جیمز وب» در یک ماموریت فراتر از ظرفیت خود

ناسا به تازگی گفت که «تلسکوپ فضایی جیمز وب» در ثبت تصویر ماموریت انحراف سیارک، فراتر از ظرفیت طراحی‌شده خود عمل کرده است.

ناسا به تازگی گفت که «تلسکوپ فضایی جیمز وب» در ثبت تصویر ماموریت انحراف سیارک، فراتر از ظرفیت طراحی‌شده خود عمل کرده است.

Radio Eram

FREE
VIEW