مستند رادیویی: «پرونده نوید افکاری»

پرونده اعدام نوید افکاری تنها یک پرونده قضایی نیست. پرونده‌ای است که سایه یک سیستم سیاسی- قضایی غیرشفاف بر روی آن قرار دارد، سایه‌ امنیتی پرابهام.

پرونده اعدام نوید افکاری تنها یک پرونده قضایی نیست. پرونده‌ای است که سایه یک سیستم سیاسی- قضایی غیرشفاف بر روی آن قرار دارد، سایه‌ امنیتی پرابهام.