مریخ ممکن است گدازه مذاب داشته باشد

فرودگر "اینسایت" ناسا مریخ لرزه‌هایی را شناسایی کرده است که به نظر می‌رسد عمدتا از یک منطقه‌ای موسوم به "گوداله سربروس"(Cerberus Fossae) آمده باشند. دانشمندانی که این مریخ لرزه‌ها را ارزیابی کردند، شواهدی را کشف کردند که نشان می‌دهد گدازه‌های مذاب در اعماق مریخ وجود دارد. ماگمای کنونی در مریخ درک دانشمندان از تاریخ و ساختار درونی این سیاره را تغییر خواهد داد.

فرودگر "اینسایت" ناسا مریخ لرزه‌هایی را شناسایی کرده است که به نظر می‌رسد عمدتا از یک منطقه‌ای موسوم به "گوداله سربروس"(Cerberus Fossae) آمده باشند. دانشمندانی که این مریخ لرزه‌ها را ارزیابی کردند، شواهدی را کشف کردند که نشان می‌دهد گدازه‌های مذاب در اعماق مریخ وجود دارد. ماگمای کنونی در مریخ درک دانشمندان از تاریخ و ساختار درونی این سیاره را تغییر خواهد داد.

Radio Eram

FREE
VIEW