مریخ زمانی خانه میکروب‌های تولیدکننده متان بوده است

یک نمونه از مدل‌سازی مریخ نشان می‌دهد که این سیاره زمانی محل سکونت میکروب‌های تولیدکننده متان بوده است.

یک نمونه از مدل‌سازی مریخ نشان می‌دهد که این سیاره زمانی محل سکونت میکروب‌های تولیدکننده متان بوده است.

Radio Eram

FREE
VIEW