مراتب ثبت ملی ۳۱ اثر منقول فرهنگی‌تاریخی فارس ابلاغ شد

مراتب ثبت ملی ۳۱ اثر منقول فرهنگی‌تاریخی فارس ابلاغ شدبه‌گزارش میراث‌آریا، در متن نامه علی‌اصغر مونسان به عنایت‌الله رحیمی استاندار فارسآمده است: در اجرای قانون راجع به حفظ آثار ملی، مصوب آبان ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی و نظام‌نامه اجرایی آن، مصوب ۱۳۱۱ هیئت وزرا، بند «ج» از ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب بهمن ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و بند ششم از ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۲ آئین‌نامه حفاظت از میراث‌فرهنگی کشور، مصوب ۱۳۸۱ شورای امنیت کشور، فصل دوم آیین‌نامه مدیریت، سامان‌دهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی‌تاریخی منقول مجاز مصوب ۱۳۸۴ هیئت وزیران، مراتب ثبت ۳۱ اثر منقول فرهنگی‌تاریخی به شرح زیر، پس از تشریفات قانونی لازم در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده، اعلام می‌شود. قلمدان کشویی، ابراهیم شیرازی (شماره اموالی: ۳۶۷)، شماره ثبت ۱۵۵۷، قلمدان کشویی لاکی بر زمینه مشکی، ابراهیم شیرازی (شماره اموالی: ۳۷۰)، شماره ثبت ۱۵۵۸، قلمدان لاکی، فتح‌الله شیرازی (شماره اموالی: ۳۷۳)، شماره ثبت ۱۵۵۹، قلمدان جع..

مراتب ثبت ملی ۳۱ اثر منقول فرهنگی‌تاریخی فارس ابلاغ شد

به‌گزارش میراث‌آریا، در متن نامه علی‌اصغر مونسان به عنایت‌الله رحیمی استاندار فارسآمده است: در اجرای قانون راجع به حفظ آثار ملی، مصوب آبان ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی و نظام‌نامه اجرایی آن، مصوب ۱۳۱۱ هیئت وزرا، بند «ج» از ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب بهمن ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و بند ششم از ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۲ آئین‌نامه حفاظت از میراث‌فرهنگی کشور، مصوب ۱۳۸۱ شورای امنیت کشور، فصل دوم آیین‌نامه مدیریت، سامان‌دهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی‌تاریخی منقول مجاز مصوب ۱۳۸۴ هیئت وزیران، مراتب ثبت ۳۱ اثر منقول فرهنگی‌تاریخی به شرح زیر، پس از تشریفات قانونی لازم در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده، اعلام می‌شود.

قلمدان کشویی، ابراهیم شیرازی (شماره اموالی: ۳۶۷)، شماره ثبت ۱۵۵۷،

قلمدان کشویی لاکی بر زمینه مشکی، ابراهیم شیرازی (شماره اموالی: ۳۷۰)، شماره ثبت ۱۵۵۸،

قلمدان لاکی، فتح‌الله شیرازی (شماره اموالی: ۳۷۳)، شماره ثبت ۱۵۵۹،

قلمدان جعبه‌ای لاکی زرافشان (شماره اموالی: ۳۹۱)، شماره ثبت ۱۵۶۰،

قلمدان کشویی لاکی، صادق الوعد ۱ (شماره اموالی: ۳۹۴)، شماره ثبت ۱۵۶۱،

قلمدان کشویی لاکی، صادق الوعد ۲ (شماره اموالی: ۳۹۲)، شماره ثبت ۱۵۶۲،

قلمدان کشویی لاکی بر زمینه قهوه‌ای (شماره اموالی: ۳۹۳)، شماره ثبت ۱۵۶۳،

قلمدان کشویی لاکی با نقش برگ (شماره اموالی: ۶۰۳)، شماره ثبت ۱۵۶۴،

قاب آئینه لاکی هشت ضلعی (شماره اموالی: ۳۷۲)، شماره ثبت ۱۵۶۵

قاب آئینه لاکی بیضی شکل (شماره اموالی: ۳۷۱)، شماره ثبت ۱۵۶۶،

جعبه آرایش لاکی ۱ (شماره اموالی: ۳۹۰)، شماره ثبت ۱۵۶۷،

جعبه آرایش لاکی ۲ (شماره اموالی: ۶۰۹)، شماره ثبت ۱۵۶۸،

جعبه آرایش لاکی ۳ (شماره اموالی: ۳۸۹)، شماره ثبت ۱۵۶۹،

تابلوی نقاشی، محمدحسین شیرازی (شماره اموالی: ۹۰۸)، شماره ثبت ۱۵۷۰،

تابلوی نقاشی، محمدحسین شیرازی (شماره اموالی: ۹۰۹)، شماره ثبت ۱۵۷۱،

تابلوی نقاشی، لطفعلی صورتگر (شماره اموالی: ۹۳۳)، شماره ثبت ۱۵۷۲،

تابلوی نقاشی، لطفعلی صورتگر (شماره اموالی: ۹۳۵)، شماره ثبت ۱۵۷۳،

تابلوی نقاشی، لطفعلی صورتگر (شماره اموالی: ۹۲۲)، شماره ثبت ۱۵۷۴،

تابلوی نقاشی، لطفعلی صورتگر (شماره اموالی: ۹۱۳)، شماره ثبت ۱۵۷۵،

تابلوی نقاشی، لطفعلی صورتگر (شماره اموالی: ۹۳۰)، شماره ثبت ۱۵۷۶،

تابلوی نقاشی، لطفعلی صورتگر (شماره اموالی: ۹۱۰)، شماره ثبت ۱۵۷۷،

تابلوی نقاشی، لطفعلی صورتگر (شماره اموالی: ۹۳۸)، شماره ثبت ۱۵۷۸،

تابلوی نقاشی، لطفعلی صورتگر (شماره اموالی: ۵۶۵)، شماره ثبت ۱۵۷۹،

تابلوی نقاشی، لطفعلی صورتگر (شماره اموالی: ۹۱۹)، شماره ثبت ۱۵۸۰،

تابلوی نقاشی، لطفعلی صورتگر (شماره اموالی: ۹۳۲)، شماره ثبت ۱۵۸۱،

تابلوی نقاشی، لطفعلی صورتگر (شماره اموالی: ۹۲۱)، شماره ثبت ۱۵۸۲،

تابلوی نقاشی، لطفعلی صورتگر (شماره اموالی: ۹۲۳)، شماره ثبت ۱۵۸۳،

تابلوی نقاشی زن گرجستانی، لطفعلی صورتگر (شماره اموالی: ۸۹۹)، شماره ثبت ۱۵۸۴،

تابلوی نقاشی زن گرجستانی، لطفعلی صورتگر (شماره اموالی: ۵۶۱)، شماره ثبت ۱۵۸۵،

تابلوی نقاشی، لطفعلی صورتگر (شماره اموالی: ۵۷۸)، شماره ثبت ۱۵۸۶،

تابلوی نقاشی، لطفعلی صورتگر (شماره اموالی: ۹۱۸)، شماره ثبت ۱۵۸۷،

محل نگهداری این آثار استان فارس، شهرستان شیراز، شهر شیراز، میدان شهرداری، موزه پارس است.

به گزارش ایرنا، همچنین در اجرای قانون راجع به حفظ آثار ملی، مصوب آبان ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی و نظام نامه اجرایی آن، مصوب ۱۳۱۱هیئت وزرا، بند «ج» از ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب بهمن ۱۳۶۴ مجلس شورا و بند ششم از ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۲ آئین‌نامه حفاظت از میراث‌فرهنگی کشور، مصوب ۱۳۸۱ شورای امنیت کشور، فصل دوم آیین‌نامه مدیریت، سامان‌دهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی تاریخی منقول مجاز مصوب ۱۳۸۴ هیئت وزیران، مراتب ثبت آثار منقول فرهنگی‌تاریخی، محل نگهداری استان تهران نیز در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

نسخه خطی هزار و یک شب ، پیکره نبرد گرشاسب با اژدها، پیکره حکیم ابوالقاسم فردوسی، پیکره میرزا تقی خان امیرکبیر، پیکره حکیم عمر خیام، مجسمه میرزا تقی خان امیرکبیر، سردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی، شیء استخوانی شبیه عینک، یانیق تپه از جمله موارد ثبتی است.

همچنین ثبت ۱۹ اثر میراث طبیعی گیلان ،ثبت ۸ اثر ناملموس زنجان در فهرست آثار ملی ، ثبت ۶ اثر تاریخی منقول استان زنجان در فهرست آثار ملی ، ثبت ملی ۱۹ اثر طبیعی گیلان ،ابلاغ ثبت ملی یک اثر فرهنگی‌تاریخی به استاندار استان زنجان، ثبت ملی سه اثر ناملموس گیلان ، ثبت ملی ۴ اثر ارزشمند فرهنگی تاریخی در اردبیل ، مراتب ثبت ۱۰ اثر طبیعی ، ثبت ملی ۳۱ اثر شاخص موزه پارس شیراز ، ثبت ملی ۴ اثر طبیعی کهگیلویه و بویراحمد ، ۵۰ اثر ناملموس در استان اردبیل ،۶ اثر تاریخی آذربایجان غربی ،۲هزار اثر سیستان و بلوچستان وثبت ۹ اثر تاریخی – فرهنگی آذربایجان شرقی در فهرست آثار ملی کشور از دیگر موارد ثبت ملی است که تاکنون مراتب آنها ابلاغ شده است.

Radio Eram

FREE
VIEW