مدل‌سازی روند کامل برخورد یک سیاهچاله با یک ستاره نوترونی

دانشمندان روند کامل برخورد یک سیاهچاله با یک ستاره نوترونی را مدل‌سازی کرده‌اند.

دانشمندان روند کامل برخورد یک سیاهچاله با یک ستاره نوترونی را مدل‌سازی کرده‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW