محاسبه سرعت خیره‌کننده فواره‌ای حاصل از برخورد ستارگان نوترونی

تلسکوپ فضایی هابل، سرعت یک فواره از ماده را که از تصادم ستارگان نوترونی بیرون آمده است، اندازه گیری کرده است.

تلسکوپ فضایی هابل، سرعت یک فواره از ماده را که از تصادم ستارگان نوترونی بیرون آمده است، اندازه گیری کرده است.

Radio Eram

FREE
VIEW