مجوز پرتاب مداری از خاک کانادا صادر شد

کانادا به تازگی یک مانع بزرگ را از سر راه پرتاب موشک از خاک خود برداشته و مجوز لازم را برای پرتاب مداری صادر کرده است.

کانادا به تازگی یک مانع بزرگ را از سر راه پرتاب موشک از خاک خود برداشته و مجوز لازم را برای پرتاب مداری صادر کرده است.

Radio Eram

FREE
VIEW