مجارستان مراکز نگهداری پناهجویان را تعطیل می‌کند

بخش انگلیسی صدای آمریکا - مجارستان نقاط ترانزیت مرزی، جایی که پناهجویان طی دوره بررسی تقاضای پناهندگی شان نگه داشته می‌شدند، را تعطیل می کند. رئیس دفتر ویکتور اوربان، رئیس جمهوری مجارستان، این تصمیم را روز پنج شنبه به دنبال حکم دادگاه عالی اتحادیه اروپا، که آن سیستم را معادل بازداشتگاه توصیف کرده بود، اعلام کرد. مجارستان می گوید که در نتیجه تعطیلی این مناطق ترانزیت، ۲۸۰ پناهجو به تاسیسات دیگری منتقل می‌شوند. در حال حاضر تمام تقاضاهای پناهجویی فقط در سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های مجارستان پذیرفته می‌شود. دولت ویکتور اوربان کوشیده است مهاجرت به مجارستان را به شدت محدود کند و در سال ۲۰۱۵ طی بحران مهاجرت در اروپا در مرزهای جنوبی‌اش حصار مرزی کشید.

بخش انگلیسی صدای آمریکا – مجارستان نقاط ترانزیت مرزی، جایی که پناهجویان طی دوره بررسی تقاضای پناهندگی شان نگه داشته می‌شدند، را تعطیل می کند. رئیس دفتر ویکتور اوربان، رئیس جمهوری مجارستان، این تصمیم را روز پنج شنبه به دنبال حکم دادگاه عالی اتحادیه اروپا، که آن سیستم را معادل بازداشتگاه توصیف کرده بود، اعلام کرد. مجارستان می گوید که در نتیجه تعطیلی این مناطق ترانزیت، ۲۸۰ پناهجو به تاسیسات دیگری منتقل می‌شوند. در حال حاضر تمام تقاضاهای پناهجویی فقط در سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های مجارستان پذیرفته می‌شود. دولت ویکتور اوربان کوشیده است مهاجرت به مجارستان را به شدت محدود کند و در سال ۲۰۱۵ طی بحران مهاجرت در اروپا در مرزهای جنوبی‌اش حصار مرزی کشید.

Radio Eram

FREE
VIEW