“مبتکر سال” مرکز فضایی گادرد ناسا اعلام شد

مهندس برق تاسیسات پرواز ولوپس(Wallops Flight Facility) ناسا به عنوان مبتکر سال ۲۰۲۲ مرکز فضایی گادرد معرفی شد.

مهندس برق تاسیسات پرواز ولوپس(Wallops Flight Facility) ناسا به عنوان مبتکر سال ۲۰۲۲ مرکز فضایی گادرد معرفی شد.

Radio Eram

FREE
VIEW