مبارزه با سرطان با کاشت اسفنج در کنار تومور!

یک دستگاه اسفنجی قابل کاشت جدید به نام SymphNode، داروهایی را آزاد می‌کند که پاسخ ایمنی را در برابر سرطان تحریک می‌کند.

یک دستگاه اسفنجی قابل کاشت جدید به نام SymphNode، داروهایی را آزاد می‌کند که پاسخ ایمنی را در برابر سرطان تحریک می‌کند.

Radio Eram

FREE
VIEW