مبارزه با آتش‌سوزی جنگل‌ها با سپر حرارتی ناسا!

سپر حرارتی ناسا اکتشاف فضایی پیشرفته و همچنین کمک به مبارزه با آتش‌سوزی جنگل‌ها را نوید می‌دهد.

سپر حرارتی ناسا اکتشاف فضایی پیشرفته و همچنین کمک به مبارزه با آتش‌سوزی جنگل‌ها را نوید می‌دهد.

Radio Eram

FREE
VIEW