ما مجذوب فضا بودیم!

ایران زمین افراد موفق و مستعدی را در دامان خود پرورانده و برخی از این چهره‌های برجسته توانسته‌اند خارج از مرزهای ایران نیز به مدارج علمی و جایگاه‌های ویژه‌ای در حوزه‌ تخصصی خود دست یابند، افرادی که قصد داریم در این خبر آنها را معرفی کنیم به کاوش سیاره سرخ علاقه بسیاری داشته‌اند و به همین دلیل توانسته‌اند در بخش طراحی ماموریت‌های مریخ ناسا نقش چشمگیری داشته باشند.

ایران زمین افراد موفق و مستعدی را در دامان خود پرورانده و برخی از این چهره‌های برجسته توانسته‌اند خارج از مرزهای ایران نیز به مدارج علمی و جایگاه‌های ویژه‌ای در حوزه‌ تخصصی خود دست یابند، افرادی که قصد داریم در این خبر آنها را معرفی کنیم به کاوش سیاره سرخ علاقه بسیاری داشته‌اند و به همین دلیل توانسته‌اند در بخش طراحی ماموریت‌های مریخ ناسا نقش چشمگیری داشته باشند.

Radio Eram

FREE
VIEW