ماموریت “آرتمیس۱” در راه خانه است

پس از انجام شدن آخرین مرحله از ماموریت آرتمیس۱، اکنون کپسول اوریون در راه بازگشت به زمین قرار گرفته است.

پس از انجام شدن آخرین مرحله از ماموریت آرتمیس۱، اکنون کپسول اوریون در راه بازگشت به زمین قرار گرفته است.

Radio Eram

FREE
VIEW