لطفا به هواپیماهای خودران «نه» بگویید!

شرکت‌های بسیاری تلاش می‌کنند تا هواپیماهای خودران را برای پرواز کاملا مستقل آماده کنند اما برخی از خلبانان با این کار مخالف هستند و در مورد آن ابراز نگرانی کرده‌اند.

شرکت‌های بسیاری تلاش می‌کنند تا هواپیماهای خودران را برای پرواز کاملا مستقل آماده کنند اما برخی از خلبانان با این کار مخالف هستند و در مورد آن ابراز نگرانی کرده‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW