لبخند مصنوعی باعث احساس شادی واقعی می‌شود

مطالعه‌ای جدید نشان می‌دهد که لبخند زدن حتی به صورت مصنوعی می‌تواند باعث احساس شادی در افراد شود.

مطالعه‌ای جدید نشان می‌دهد که لبخند زدن حتی به صورت مصنوعی می‌تواند باعث احساس شادی در افراد شود.

Radio Eram

FREE
VIEW