«قم» محور انقلاب

«قم» محور انقلاب اقدامات محمدرضاشاه در ایران و تضعیف جایگاه دین اسلام و حجاب، موجب خدشه‌دار شدن تعصبات دینی و غیرت ایرانیان شد و این امر مهمترین دلیل مخالفت‌های شدید روحانیون به ویژه سید روح الله خمینی و آغازی بر پایان حکومت پهلوی بود. قم مذهبی، توهین به سید روح الله را برنتافت و تعطیلی دروس حوزه و تعطیلی بازار که قلب تجارت در قم و شهرهای اطراف بود را درپی داشت. حرکت به سمت منزل مراجع و علما برای اعتراض و آزادی ایشان، تیراندازی و شهادت مردم در چهارراه بیمارستان فاطمی، موج برگزاری مراسم‌ چهلم و سرکوب مردم، پیروزی انقلاب را شکل داد و اینگونه قم محور انقلاب و پیروزی جمهوری اسلامی بر سلطنت پهلوی شد. احمد ظهرابی ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ / ۱۱:۰۵

«قم» محور انقلاب

اقدامات محمدرضاشاه در ایران و تضعیف جایگاه دین اسلام و حجاب، موجب خدشه‌دار شدن تعصبات دینی و غیرت ایرانیان شد و این امر مهمترین دلیل مخالفت‌های شدید روحانیون به ویژه سید روح الله خمینی و آغازی بر پایان حکومت پهلوی بود. قم مذهبی، توهین به سید روح الله را برنتافت و تعطیلی دروس حوزه و تعطیلی بازار که قلب تجارت در قم و شهرهای اطراف بود را درپی داشت. حرکت به سمت منزل مراجع و علما برای اعتراض و آزادی ایشان، تیراندازی و شهادت مردم در چهارراه بیمارستان فاطمی، موج برگزاری مراسم‌ چهلم و سرکوب مردم، پیروزی انقلاب را شکل داد و اینگونه قم محور انقلاب و پیروزی جمهوری اسلامی بر سلطنت پهلوی شد.

احمد ظهرابی