قدمت آب زمین چقدر است؟

منشا آب در زمین همیشه یک راز بوده است. فرضیه‌ها و نظریه‌های مختلفی وجود دارد که توضیح می‌دهد چگونه آب به اینجا رسیده است و شواهد زیادی از آنها حمایت می‌کند. اما آب در همه جا در قرص‌های پیش سیاره‌ای وجود دارد و منشا آن ممکن است چندان مرموز نباشد.

منشا آب در زمین همیشه یک راز بوده است. فرضیه‌ها و نظریه‌های مختلفی وجود دارد که توضیح می‌دهد چگونه آب به اینجا رسیده است و شواهد زیادی از آنها حمایت می‌کند. اما آب در همه جا در قرص‌های پیش سیاره‌ای وجود دارد و منشا آن ممکن است چندان مرموز نباشد.

Radio Eram

FREE
VIEW