فیلمی از باز شدن ماهواره نظارت بر آب‌های زمین در فضا

ناسا فیلمی را از باز شدن ماهواره‌ خود در فضا منتشر کرده که برای نظارت بر آب‌های زمین پرتاب شده است.

ناسا فیلمی را از باز شدن ماهواره‌ خود در فضا منتشر کرده که برای نظارت بر آب‌های زمین پرتاب شده است.

Radio Eram

FREE
VIEW