نماد سایت رادیو ارم

فیزیکدانان رکورد شلیک لیزر را در راهرو دانشگاه شکستند!

فیزیکدانان در نیمه‌های شب یک پرتو لیزر خطرناک را در راهروی دانشگاه شلیک کرده و رکورد هدایت پرتوهای نور در کانال هوا موسوم به موج‌بر هوا را شکستند.

خروج از نسخه موبایل