عکس منتخب هفته – ۱۹ تا ۲۵ مهرماه ۹۹

این گزارش شامل عکس‌های منتخب خبرگزاری ایسنا از رویدادهای خبری یک هفته گذشته (۱۹ تا ۲۵ مهرماه ۱۳۹۹) است.

این گزارش شامل عکس‌های منتخب خبرگزاری ایسنا از رویدادهای خبری یک هفته گذشته (۱۹ تا ۲۵ مهرماه ۱۳۹۹) است.