عکس منتخب هفته – ۱۵ شهریورماه تا ۲۱ شهریورماه ۱۳۹۹

این گزارش شامل عکس‌های منتخب خبرگزاری ایسنا از رویدادهای خبری یک هفته گذشته (۱۵ شهریورماه تا ۲۱ شهریورماه ۱۳۹۹) است.

این گزارش شامل عکس‌های منتخب خبرگزاری ایسنا از رویدادهای خبری یک هفته گذشته (۱۵ شهریورماه تا ۲۱ شهریورماه ۱۳۹۹) است.