علوم پایه چگونه به توسعه پایدار کمک می‌کند؟

تحقیقات پایه بر اساس کنجکاوی انجام و این تحقیقات که به‌ عنوان تحقیقات اکتشافی نیز شناخته می‌شود، به دلیل تاکید آن بر جستجوی دانش به جای کاربردهای تجاری به پیشرفت‌هایی منجر شده است که نه‌تنها فناوری‌های جدید بلکه حتی زمینه‌های کاملا جدیدی از علم مانند ژنومیک را به وجود آورده و برخی از این کشفیات حتی تصادفی بود.

تحقیقات پایه بر اساس کنجکاوی انجام و این تحقیقات که به‌ عنوان تحقیقات اکتشافی نیز شناخته می‌شود، به دلیل تاکید آن بر جستجوی دانش به جای کاربردهای تجاری به پیشرفت‌هایی منجر شده است که نه‌تنها فناوری‌های جدید بلکه حتی زمینه‌های کاملا جدیدی از علم مانند ژنومیک را به وجود آورده و برخی از این کشفیات حتی تصادفی بود.

Radio Eram

FREE
VIEW