عبور خطرناک ۲ زباله فضایی از کنار هم در مدار پایین زمین

دو قطعه زباله فضایی بزرگ در مدار پایین زمین از کنار یکدیگر در فاصله خطرناکی عبور کردند.

دو قطعه زباله فضایی بزرگ در مدار پایین زمین از کنار یکدیگر در فاصله خطرناکی عبور کردند.

Radio Eram

FREE
VIEW