صدور حکم جلب یک ‌نویسنده و محقق جهت اجرای حکم در ایران

مژگان کاوسی، ‌نویسنده و محقق، در صفحه اینستاگرامش از صدور حکم جلب خود توسط شعبه ۲ اجرای احکام شهرستان نوشهر برای تحمل حکم زندان صادره خبر داده است.

مژگان کاوسی، ‌نویسنده و محقق، در صفحه اینستاگرامش از صدور حکم جلب خود توسط شعبه ۲ اجرای احکام شهرستان نوشهر برای تحمل حکم زندان صادره خبر داده است.

Radio Eram

FREE
VIEW