صدور حکم تنبیهی برای ۳۳ دانشجوی شریف، از «تذکر کتبی تا ممنوعیت موقت از تحصیل»

به گفته یک مقام مسئول در دانشگاه صنعتی شریف در تهران، در پی اعتراضات دانشجویی، ۳۳ حکم بدوی برای دانشجویان این دانشگاه صادر شده است.

به گفته یک مقام مسئول در دانشگاه صنعتی شریف در تهران، در پی اعتراضات دانشجویی، ۳۳ حکم بدوی برای دانشجویان این دانشگاه صادر شده است.

Radio Eram

FREE
VIEW