صدای پرتاب موشک ناسا فراتر از تصور بود

مطالعه‌ای جدید نشان داده است که پرتاب ابرموشک ماه آرتمیس ۱ ناسا اصوات بسیار قدرتمندتری نسبت به آن چه پیش‌بینی شده بود، ایجاد کرده است.

مطالعه‌ای جدید نشان داده است که پرتاب ابرموشک ماه آرتمیس ۱ ناسا اصوات بسیار قدرتمندتری نسبت به آن چه پیش‌بینی شده بود، ایجاد کرده است.

Radio Eram

FREE
VIEW