صادرات چین در ماه سپتامبر حدود ۱۰ درصد جهش کرد

واردات چین در ماه سپتامبر شاهد رشد سریعی بود و صادرات این کشور نیز نسبت به ابتدای سال جاری میلادی ۹.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. رقم افزایش صادرات چین در ماه اوت ۹.۵ درصد بود و در نتیجه کارشناسان انتظار داشت که این روند در ماه سپتامبر ادامه یابد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این آمار بیانگر آن است که صادرکنندگان چینی توانسته‌اند که از پیامدهای بحران شیوع ویروس کرونا خارج شوند و همزمان با کاهش ظرفیت تولید دیگر کشورها، سهم خود را در اقتصاد جهانی افزایش دهند. واردات چین نیز در ماه سپتامبر ۱۳.۲ درصد رشد کرده است که نسبت به ۲.۱ درصد ماه اوت جهش زیادی را نشان می‌دهد. با این حال، افزایش میزان واردات موجب کاهش تراز بازرگانی این کشور تا ۳۷ میلیارد دلار شده است در حالی که این رقم در ماه اوت ۵۸.۹۳ میلیارد دلار بود.

واردات چین در ماه سپتامبر شاهد رشد سریعی بود و صادرات این کشور نیز نسبت به ابتدای سال جاری میلادی ۹.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. رقم افزایش صادرات چین در ماه اوت ۹.۵ درصد بود و در نتیجه کارشناسان انتظار داشت که این روند در ماه سپتامبر ادامه یابد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این آمار بیانگر آن است که صادرکنندگان چینی توانسته‌اند که از پیامدهای بحران شیوع ویروس کرونا خارج شوند و همزمان با کاهش ظرفیت تولید دیگر کشورها، سهم خود را در اقتصاد جهانی افزایش دهند. واردات چین نیز در ماه سپتامبر ۱۳.۲ درصد رشد کرده است که نسبت به ۲.۱ درصد ماه اوت جهش زیادی را نشان می‌دهد. با این حال، افزایش میزان واردات موجب کاهش تراز بازرگانی این کشور تا ۳۷ میلیارد دلار شده است در حالی که این رقم در ماه اوت ۵۸.۹۳ میلیارد دلار بود.