شکوه شفق قطبی در سیاره سرخ

"ماموریت تکامل مواد فرار و جو مریخ/ماون(MAVEN) ناسا و کاوشگر مریخ‌پیمای امید امارات متحده عربی(EMM) مشاهدات ترکیبی از شفق قطبی "پروتون" در مریخ را ارائه دادند. به نظر می‌رسد که شفق قطبی در واقع می‌تواند بر روی جو مریخ تکه تکه شود.

"ماموریت تکامل مواد فرار و جو مریخ/ماون(MAVEN) ناسا و کاوشگر مریخ‌پیمای امید امارات متحده عربی(EMM) مشاهدات ترکیبی از شفق قطبی "پروتون" در مریخ را ارائه دادند. به نظر می‌رسد که شفق قطبی در واقع می‌تواند بر روی جو مریخ تکه تکه شود.

Radio Eram

FREE
VIEW