شورای فرهنگیان ایران به مدیران درباره همکاری با نیروهای امنیتی هشدار داد

در حالی که به‌ویژه مدارس دخترانه در ایران به یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات تبدیل شده، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان به مدیران هشدار داد که با نیروهای امنیتی همکاری نکنند.

در حالی که به‌ویژه مدارس دخترانه در ایران به یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات تبدیل شده، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان به مدیران هشدار داد که با نیروهای امنیتی همکاری نکنند.

Radio Eram

FREE
VIEW