شاید موجودات فضایی منتظر لحظه مناسب هستند

دانشمندان در مورد اینکه چرا بیگانگان هنوز با ما تماسی برقرار نکرده‌اند، این فرضیه را مطرح می‌کنند که شاید آنها منتظر یک زمان مناسب برای این کار هستند.

دانشمندان در مورد اینکه چرا بیگانگان هنوز با ما تماسی برقرار نکرده‌اند، این فرضیه را مطرح می‌کنند که شاید آنها منتظر یک زمان مناسب برای این کار هستند.

Radio Eram

FREE
VIEW