شاید لباس بعدی ما از جنس تار عنکبوت باشد!

بسیاری از پژوهشگران با توجه به محکم بودن ساختار تار عنکبوت سعی دارند از آن برای تهیه لباس‌های جدید استفاده کنند.

بسیاری از پژوهشگران با توجه به محکم بودن ساختار تار عنکبوت سعی دارند از آن برای تهیه لباس‌های جدید استفاده کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW