شاید روزی اسپری بینی به کووید-۱۹ پایان دهد

بسیاری از پژوهشگران در حال حاضر سعی دارند تا با ارائه اسپری بینی به مقابله با کووید-۱۹ بپردازند و به کابوس ابتلا به این بیماری پایان دهند.

بسیاری از پژوهشگران در حال حاضر سعی دارند تا با ارائه اسپری بینی به مقابله با کووید-۱۹ بپردازند و به کابوس ابتلا به این بیماری پایان دهند.

Radio Eram

FREE
VIEW