شاید این بهترین فرصت برای یافتن حیات بیگانه باشد

گروهی از دانشمندان باور دارند که فرستادن یک کاوشگر مداری برای بررسی توده‌های بخار آب پرتاب شده از قمر زحل ممکن است بهترین فرصتی باشد که برای کشف حیات بیگانه در اختیار داریم.

گروهی از دانشمندان باور دارند که فرستادن یک کاوشگر مداری برای بررسی توده‌های بخار آب پرتاب شده از قمر زحل ممکن است بهترین فرصتی باشد که برای کشف حیات بیگانه در اختیار داریم.

Radio Eram

FREE
VIEW