شامپانزه‌های جوان ریسک‌پذیرتر از مسن‌ها هستند

مطالعات نشان می‌دهد که شامپانزه‌های جوان رسیک‌پذیرتر از شامپانزه‌های مسن هستند.

مطالعات نشان می‌دهد که شامپانزه‌های جوان رسیک‌پذیرتر از شامپانزه‌های مسن هستند.

Radio Eram

FREE
VIEW