سیم‌های جدید ضربان‌سازی که در بدن حل می‌شوند

سیم‌ها یا اصطلاحا لیدهای جدیدی که برای اتصال ضربان‌ساز به قلب استفاده می‌شوند، توسعه یافته‌اند و با پلیمرهای زیستی مختلف پوشانده شده‌اند که در صورت عدم نیاز در بدن حل می‌شوند.

سیم‌ها یا اصطلاحا لیدهای جدیدی که برای اتصال ضربان‌ساز به قلب استفاده می‌شوند، توسعه یافته‌اند و با پلیمرهای زیستی مختلف پوشانده شده‌اند که در صورت عدم نیاز در بدن حل می‌شوند.

Radio Eram

FREE
VIEW