سخت‌ترین ماده روی زمین کشف شد

سخت‌ترین ماده روی زمین به تازگی پیدا شده که ساختار آن تنها متشکل از دانه است.

سخت‌ترین ماده روی زمین به تازگی پیدا شده که ساختار آن تنها متشکل از دانه است.

Radio Eram

FREE
VIEW