سامان صیدی «در اعتراض به اتهام محاربه و شرایط زندان» دست به خودکشی زد

یک منبع مطلع به رادیوفردا گفت که سامان صیدی (یاسین)، خواننده محکوم به اعدام، «در اعتراض به اتهام محاربه و حکم اعدام و شرایط زندان» دست به خودکشی زده است.

یک منبع مطلع به رادیوفردا گفت که سامان صیدی (یاسین)، خواننده محکوم به اعدام، «در اعتراض به اتهام محاربه و حکم اعدام و شرایط زندان» دست به خودکشی زده است.

Radio Eram

FREE
VIEW